Veelgestelde vragen

Accommodatie en speelterrein

Voor de aanleg van een professionele Jeu de Boules baan moet u rekening houden met een aantal zaken. In onderstaand documentje kunt u de belangrijkste aandachtspunten lezen. Voor specifieke technische inhoudelijke vragen, kunt u contact opnemen met ISA Sport.

Download de samenvatting aanleg Jeu de Boules baan.

De norm die over het algemeen gehanteerd wordt, heeft te maken met de wedstrijdvorm (doubletten of tripletten) die binnen een vereniging wordt gespeeld.

Benodigd aantal banen bij tripletten:  
aantal leden vereniging x 75% gedeeld door 6

Benodigd aantal banen bij doubletten:
aantal leden vereniging x 75% gedeeld door 4

75% = gemiddelde opkomst van leden per trainingsactiviteit

Bondsblad PetanQue

De verspreiding van het bondsblad PetanQue is door de NJBB uitbesteed aan het postbedrijf Sandd. Als u geen bondsblad ontvangen heeft, dient u eerst contact op te nemen met de secretaris van uw vereniging om te controleren of uw adresgegevens kloppen. Als deze gegevens kloppen, kunt u contact opnemen met het bondsbureau en sturen wij u een nieuw exemplaar op.

Bondscontributie & Lidmaatschap

Nee,de NJBB kent geen indiviudeel lidmaatschap. Als u lid wilt worden van de NJBB, dient u zich aan te melden bij een Jeu de Boules vereniging.

Als uw vereniging zich aansluit bij de NJBB, betaalt u jaarlijks een bedrag aan verenigingscontributie en een afdracht per lid.


Verenigingscontributie
In het jaar van aanmelding wordt er geen verenigingscontributie berekend. De verenigingscontributie 2017 wordt berekend op basis van het totaal aantal  leden in 2016:

Aantal leden     Bedrag per jaar 2017


0-24                 € 56,00

5-49                 € 112,00

50-99               € 168,00

100-199           € 224,00

200-399           € 280,00

Bij elke verdubbeling per categorie geldt een verhoging van €56,00.


Licentiekosten per lid
Het bedrag dat u per lid aan de NJBB dient te betalen, is afhankelijk van het type licentie dat u aanvraagt.
 

Type licentie

Bedrag
2017

Vanaf 01
sept '17

CLUB-licentie: € 12,50 € 11,50
JEUGD-licentie: € 16,50 € 15,50
WEDSTRIJD-licentie: € 32,50 € 31,50
 

De NJBB kent 3 verschillende licenties:

Club-licentie
Een speler met een Club-licentie heeft alleen speelrechten binnen zijn/haar eigen club. Hij/zij mag deelnemen aan Categorie 3 toernooien van de eigen vereniging als de vereniging dat toelaat. Een speler met een Club-licentie mag niet deelnemen aan de Nationale Petanque Competitie (NPC) en Nationale Kampioenschappen (NK's).

Wedstrijd-licentie
Een speler met een Wedstrijd-licentie mag deelnemen aan alle toernooien waaronder de Nationale Petanque Competitie (NPC), Nationale Kampioenschappen (NK's) of andere toernooien.

Jeugd-licentie
De rechten van een Jeugd-licentie zijn gelijk aan die van een Wedstrijd-licentie. In het jaar dat een speler 18 wordt, dient hij/zij een keuze te maken tussen een Club-licentie of Wedstrijd-licentie.

  

Wijzigingen kunt u niet rechtstreeks bij de bond doorgeven. U dient hiervoor altijd contact op te nemen met de ledenadministrateur en/of secretaris van uw eigen vereniging. Zij voeren deze wijzigingen door in het Online Ledenadministratie Systeem van de NJBB.

Sinds 2010 heeft de NJBB een nieuw Online Ledenadministratie Systeem (OLS). Alle formulieren met betrekking tot de ledenadministratie zijn binnen het OLS terug te vinden. Alleen de ledenadministrateur en/of secretaris van uw vereniging kan deze gegevens raadplegen of wijzigen.

Binnen de NJBB kan een lid slechts over één Wedstrijd-licentie beschikken. Als een lid over een Wedstrijd-licentie beschikt binnen Club A en wil overstappen naar Club B én voor Club B met een Wedstrijd-licentie wil uitkomen, dan betreft het een overschrijving.

Van 01 t/m 31 januari en van 01 t/m 30 september kan de ledenadministrateur van de nieuwe vereniging via het online ledenadministratiesysteem een overschrijving aanvragen.

De ledenadministrateur van de nieuwe club vraagt de overschrijving altijd aan.

Nee. Aangezien elk lid een nieuwe licentiepas voor het nieuwe seizoen ontvangt, is dit niet nodig.

Ja. Als een lid wordt overgeschreven in de maand september dan moet de huidige vereniging (Club A), de “akkoord e-mail” inclusief licentiepas van de speler op sturen naar het bondsbureau. Het bondsbureau kan geen nieuwe licentiepas verstrekken voordat de oude Wedstrijd-licentie is ontvangen.

In januari worden er geen kosten berekend aangezien elk lid een nieuw licentiepasje ontvangt. In september bedragen de kosten € 7,50.

De website van de ledenadministratie is te bereiken via la.njbb.nl .

Buitenlandse overschrijving

Als u wilt overschrijven van een jeu de boules vereniging in Nederland naar een jeu de boules vereniging in het buitenland dient u dit aan te geven bij de ledenadministrateur / secretaris van uw eigen vereniging in Nederland. De ledenadministrateur beschikt over de juiste formulieren om een buitenlandse overschrijving in orde te maken.

Competitie en kampioenschappen

U kunt zich opgeven via uw eigen vereniging. Uw vereniging vult het inschrijfformulier in. Het inschrijfformulier is te vinden op ons sportplatform, wwwl.nlpetanque.nl . Via het menu Wedstrijdsport kan voor een betreffende kampioenschap worden gekozen. Op de pagina van het kampioesnchap is het inschrijfformulier te vinden. Uw vereniging stuurt het formulier als Excelbestand mee als bijlage per mail naar:  info@njbb.nl 

De inschrijfformulieren voor de NPC en NK's kunnen alleen door een  bestuurslid van de vereniging ingevuld en opgestuurd worden.

Onder het menu "Wedstrijdsport" kunt u voor de NPC of een specifiek kampioenschap controleren of uw aanmelding op het bondsbureau is verwerkt.

Klacht

Ieder lid die van mening is binnen bovengenoemde voorwaarden met een klacht te maken te hebben, kan een klacht indienen.

Na ontvangst van een klacht wordt deze beoordeeld door de directeur van het bondsbureau.

U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail. Nadat de klacht op het bondsbureau in behandeling is genomen, ontvangt u binnen veertien werkdagen na dagtekening bericht over welke stappen worden ondernomen m.b.t. een mogelijke oplossing. Indien de klacht niet binnen het bondsbureau kan worden opgelost, dan ontvangt u hierover bericht.

We zijn een open en transparante organisatie. Hierom vernemen we graag van u als u een gegronde klacht heeft. Een klacht is een uiting van onvrede over een gedraging, een handeling en/of het nalaten daarvan door de NJBB, of van een onder de verantwoording van de NJBB werkzame functionaris, verbandhoudend met de uitoefening van een functie of werkzaamheden voor de NJBB. Klachten met betrekking tot verenigingen en/of districtsteams dienen in eerste instantie bij de betreffende partij (bestuur vereniging of districtscoördinator) te worden ingediend. Klachten t.a.v. de afhandeling van tuchtrechtelijke- en beroepszaken lopen uitsluitend via het Tuchtcollege en de Commissie van Beroep.

Meld uw klacht aan de NJBB via het onderstaande formulier.

Spelregels

Er zijn verschillende vormen van Jeu de Boules. In Nederland wordt bijna uitsluitend petanque gespeeld. De NJBB richt zich vooralsnog alleen op de beoefening van petanque. Op ons sportplatform zijn de verkorte spelregels van petanque te vinden en de internationale spelregels, Reglement voor de Petanquesport (RPS). Het toernooireglement, de reglementen van de verschillende NK's (Nationale Kampioenschappen) en de NPC (Nationale Petanque Competitie) zijn ook te vinden ons sportplatform, www.nlpetanque.nl .

 

Het is niet verbazend dat u vragen hebt. Het Reglement voor de Petanquesport (RPS) is namelijk niet altijd even duidelijk, In de loop der jaren heeft de reglementencommissie van de NJBB daarom vele uitspraken gedaan die het RPS interpreteren of uitleggen. Een groot deel van deze uitspraken is opgenomen in een geannoteerde versie van het RPS.

Op ons sportplatform, www.nlpetanque.nl, staat het RPS met uitleg en interpretatie door de reglementencommissie (RPSPlus).

Deze versie is met name bedoeld om ervoor te zorgen dat scheidsrechters de regels in vergelijkbare gevallen overal op identieke wijze interpreteren, maar wellicht beantwoordt zij ook uw vraag.

Mocht uw vraag, na lezing van de geannoteerde versie, nog altijd niet beantwoord zijn, dan kunt u uw vraag in een e-mail naar het bondsbureau sturen. Het bondsbureau zal de vraag voorleggen aan de reglementencommissie. De reglementencommissie zal uw vraag dan op haar volgende vergadering behandelen. Mogelijk wordt de vraag zelfs in een volgende editie van het RPSPlus opgenomen.

Waar vind ik welke informatie?

Alle sport gerelateerde zaken, onderwerpen en documenten zijn te vinden op ons sportplatform, www.nlpetanque.nl . Van de toernooikalender tot de inschrijfformulieren voor de NK's.

Om de zichtbaarheid van de sport en de bond te vergroten en de positionering van de sport en de bond in het Nederlandse sportlandschap te versterken is er in de communicatie een onderscheid gemaakt tussen de organisatie NJBB en de sport NLpetanque. 

In de basis komt het op het volgende neer:

Op de websites van de districten staat informatie over het district, het districtsteam en sportaanbod, -gerelateerde zaken in de regio.
De websites zijn te vinden via:

Gebruik onderstaande schema's voor het vinden van de juiste informatie:

Informatieschema website

 

Een paar voorbeelden

 

 

 

 

 

 

 

 

Toernooireglement

Nee.

Artikel 32 van het toernooireglement petanque verbiedt het roken tijdens een partij. Dit artikel bevat gedragsregels, geen regels ter bescherming van de gezondheid. Dit impliceert dat het roken niet slechts is verboden om gezondheidsredenen (sport en roken gaan niet samen), maar met name ook omdat het schadelijk is voor het imago van onze sport.

Dit laatste argument geldt onverminderd voor de e-sigaret. De reglementencommissie heeft daarom al in 2008 bepaald dat het gebruiken van de e-sigaret wordt gelijkgesteld aan roken. Het is daarmee verboden een e-sigaret te gebruiken tijdens het spelen van een partij.

Deze uitspraak is nog altijd geldig. In een recent onderzoek twijfelde het RIVM onlangs nog aan de veiligheid van de e-sigaret (zie hiervoor ook deze link).

Er wordt in de statuten of het huishoudelijk reglement hier niets direct over gezegd. Twee gevallen waarin het niet noodzakelijk is om verenigingslid te zijn worden in statuten en huishoudelijk reglement met name genoemd (het bondsbestuur en de tuchtcommissie). Hieruit kan men twee diametraal tegenover elkaar staande conclusies trekken: (1) waar niets wordt vermeld is het verenigingslidmaatschap niet verplicht (bondsbestuur en iedere tuchtcommissie moeten een minimum aantal verenigingsleden tellen) of (2) waar niets wordt vermeld wordt men geacht verenigingslid te zijn (slechts als dit niet nodig is, wordt het nadrukkelijk als uitzondering vermeld).

De reglementencommissie heeft uitgesproken dat de tweede interpretatie de juiste is, en wordt in deze visie gesteund door het feit dat in de reglementen wordt voorgeschreven dat alle commissieleden verenigingslid moeten zijn (artikel 25, lid 4 van het huishoudelijk reglement), terwijl voor leden van werkgroepen nadrukkelijk een uitzondering wordt gemaakt.

Ten slotte is er nog een praktisch argument: om de mogelijkheid open te houden om, in voorkomende gevallen, een scheidsrechter (of wedstrijdleider) tuchtrechtelijk aan te pakken, is het noodzakelijk dat deze verenigingslid is van de bond. Het is dus niet slechts in strijd met de geest van de statuten en het huishoudelijk reglement, maar ook nog eens ongewenst. Het antwoord is dus ja.

Nee, dit mag niet.

Volgens de definities uit het toernooireglement petanque is een coach onderdeel van een (ingeschreven) team. Een team komt tijdens de NPC altijd uit voor een vereniging en bestaat in zijn geheel uit houders van een licentie die lid zijn van die vereniging (zie bijlage 2 bij het TRP, artikel 2, lid 2). Dit móet wel een W–licentie zijn, anders mag men niet deelnemen aan een toernooi van categorie 1.

De reglementencommissie constateert dat de genoemde persoon niet de vereiste W–licentie voor die vereniging heeft. Het mag dus niet.

Voor andere toernooien dan de NPC, waarbij een team niet noodzakelijk helemaal uit houders van een licentie bij dezelfde vereniging bestaat, is er wat dit betreft dus geen probleem. Daar kan iedereen met een W-licentie als coach optreden (een buitenlandse licentie geldt als W-licentie).