Over de academie

Een goede wedstrijdleider, een goede scheidsrechter, een goede instructeur; ze zijn onmisbaar voor de sport. Iedere bouler kent het belang van goede officials en instructeurs voor de kwaliteit van een toernooi of training, maar bovenal voor het sportplezier.

Zonder functionarissen geen competitiesport!

Het opleiden van functionarissen is daarom een belangrijk onderwerp binnen de gelederen van de bond. Goede functionarissen zorgen voor kwalitatief hoge competities en toernooien. Niet alleen wanneer het gaat om toepassen van reglementen of wedstrijdsystemen, maar ook het spelniveau en vooral het spelplezier van boulers speelt een belangrijke rol. Een goede opleiding van het kader (scheidsrechters, wedstrijdleiders en instructeurs) is dus essentieel. 

In 2014-2015 zijn de NJBB opleidingen volledig vernieuwd. Hierbij is gebruikt gemaakt van de kennis en ervaring binnen de bond, maar ook is er geleerd van andere sportbonden en de Academie voor Sportkader (onderdeel van NOC*NSF). Ten behoeve van continuïteit, kwaliteitsbehoud en kennisdeling is de structuur van de NJBB opleiding dan ook grotendeels gebaseerd op de ‘Kwalificatie Structuur Sport’ van de Academie voor Sportkader. 

Alle opleidingen van de NJBB zijn ondergebracht in de NJBB Academie.
De academie bestaat op dit moment uit de volgende opleidingen:

 • Regionaal Scheidsrechter (RSR)
 • Regionaal Wedstrijdleider (RWL)
 • Basis Instructeur Petanque (BIP)

Voor opleiders: 

 • Leercoach
 • Kerninstructeur 

Status van de opleidingen

RSR

Momenteel zijn al drie RSR opleidingen georganiseerd. De pilot en RSR-01 (Regionaal Scheidsrechtersopleiding 1) zijn al eerder afgerond. RSR-02 en RSR-03 zijn eind april en eind mei 2017 afgerond. Mede dankzij de accommodaties van Grave Superieur en PV Gouda zijn de opleidingen een succes geworden. Door beide opleidingen zijn er vijftien extra regionale scheidsrechters beschikbaar. De felicitaties gaan naar de cursisten en de complimenten naar de leercoaches en opleiders.

Het opleidingsmateriaal van de scheidsrechtersopleidingen wordt nu aangepast aan de hand van het nieuwe reglement, het Reglement voor de Petanquesport (RPS). Na de aanpassingen worden de opleidingen weer aangeboden en wordt een vervolg gegeven aan de verkorte trajecten. Tijdens de omscholingsdagen van scheidsrechter 2 (SR-2) naar RSR zijn scheidsrechters in aanmerking gekomen voor verkorte trajecten. Na de aanpassingen van het opleidingsmateriaal wordt een vervolg gegeven aan de verkorte trajecten voor de scheidsrechters die hiervoor in aanmerking komen.

RWL

De pilot voor de opleiding RWL is afgerond in Haarlem bij Pétanque Union Kennemerland met vijf nieuwe regionale wedstrijdleiders. De pilot wordt geëvalueerd, vervolgens wordt bekeken waar en wanneer de opleiding wordt aangeboden.

BIP

De pilot van de opleiding BIP is afgerond. Vijf cursisten hebben vier informatiebijeenkomsten gevolgd en de Proeve van Bekwaamheid (PvB) oftewel het examen succesvol afgerond. De pilot werd in Tilburg georganiseerd bij PV Tilburg. Na de pilot staat een evaluatie op de planning om vervolgens te kijken waar/wanneer de opleiding wordt aangeboden. 

Zonder opleiders geen opleiding

Bij alle opleidingen is een tekort aan opleiders. Het liefst organiseert de NJBB in elk district een opleiding maar met de huidige opleiders is dat niet mogelijk. Kijk voor verdere informatie over de functieomschrijving van opleiders bij de vacatures. Hoe meer opleiders, hoe meer en makkelijker de opleidingen kunnen worden georganiseerd.

De locaties worden gekozen aan de hand van het aantal aanwezige functionarissen in het district per opleiding, het aantal geïnteresseerden per district en recent gegeven opleidingen in de regio. Wanneer leden geïnteresseerd zijn kan een e-mail worden gestuurd naar info@njbb.nl. Hoe meer geïnteresseerden op de lijst, hoe groter de kans op een opleiding in jouw district!

Aan de hand van de landelijke en regionale toernooikalender, de NJBB jaarkalender, de vakanties en feestdagen wordt een planning gemaakt voor de opleidingen. Tussen de bijeenkomsten van de opleidingen zit minimaal drie weken verschil om de cursisten tijd te geven voor de opdrachten en stages. 

Meer weten?

Klik op één van de opleidingen of lees hieronder meer informatie over het doel, de uitgangspunten en de structuur van de NJBB Academie.

De opleidingen van de NJBB zijn gericht op de kennis en vaardigheden die functionarissen nodig hebben om de functie goed uit te voeren. Om een voorbeeld te geven. Een uitstekende kennis van de spelregels en het perfect reglementair meten is bijvoorbeeld heel belangrijk, maar niet voldoende om een goede scheidsrechter te zijn. Voor een goede scheidsrechter is het ook van belang dat de spelregels op de juiste manier toegepast worden, dat men in staat is om te anticiperen op een ontstane situatie en men bovenal op de juiste manier weet te communiceren. Dit verschilt uiteraard per situatie en opleiding.

Voor de NJBB is de motivatie, de zelfstandigheid en de beroepshouding van functionarissen eveneens van groot belang. De functionarissen zijn immers ook een vertegenwoordiger van de sport en van de bond. Daarom wordt in de opleiding aandacht besteedt aan de genoemde onderwerpen.

Met de opleidingen van de NJBB proberen we de volgende doelen te bereiken:

 • Zelfstandige, betrokken, vaardige en gemotiveerde functionarissen
 • Stimuleren van het sportplezier
 • Stimuleren van de kwaliteit van het sportaanbod
 • Stimuleren van de kwaliteit van sportbeoefening
 • Verminderen van tuchtzaken

Om de genoemde doelstellingen te realiseren zijn er bij de ontwikkeling van de opleidingen een aantal uitgangspunten opgesteld. De uitgangspunten zijn leidend bij de ontwikkeling en uitvoering van de opleidingen, nu en in de toekomst.                                 
De uitgangspunten van de NJBB opleidingen zijn:                     

 • De opleiding is kwalitatief hoogstaand
 • De opleiding is gericht op competentiegericht leren
 • In de opleiding is ruimte voor maatwerk
 • Er is een grote mate van continuïteit
 • De cursist is intrinsiek gemotiveerd voor de opleiding en het uitvoeren van de functie
 • De cursist is in staat en is bereid om zelfstandig te leren
 • De opleiding is blijvend in ontwikkeling
 • De opleiding is ontwikkeld o.b.v. van de Kwalificatie Structuur Sport
 • Structurele bijscholing t.b.v. kwaliteitsbehoud wordt gefaciliteerd

De kwaliteit van de opleiding, het maatwerk voor de cursist, de zelfstandigheid van de cursist en motivatie van de cursist voor de opleiding en de uitvoering van de functie zijn de belangrijkste uitgangspunten.

Iedere opleiding van de NJBB heeft dezelfde structuur. Het startpunt van de opleiding is het functieprofiel. Het functieprofiel beschrijft de startende functionaris en geeft inzicht in de kerntaken en de kennis en vaardigheden die benodigd zijn om de functie goed uit te oefenen.
In de opleidingen komen alle onderdelen van het functieprofiel aan bod.

De opleiding bestaat uit 4 fasen:

1. Intake 2. Leerweg 3. portfolio 4. Proeve van bekwaamheid
Kennismaking met leercoach Zelfstudie d.m.v.opdrachten en stages Samenstellen portfolio bestaande uit opdracht-, stage- en reflectieformulier Kennistoets
Bespreken vaardigheidsscan Verdiepingsbijeenkomsten Beoordeling van het portfolio Praktijktoets bestaande uit meetvaardigheidenrollenspellen
Vaststellen leerweg      
Ondertekenen leercontract      

 

 

 

 

 

 

 

 

Het functieprofiel staat gedurende de gehele opleiding centraal. Om een functionaris van goede kwaliteit op te leiden is het van belang dat de cursist bewust is van hetgeen hij/zij al beheerst en wat hij/zij nog moet ontwikkelen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het verloop van de opleiding. De intrinsieke motivatie van de cursist om een goede functionaris te worden, is daarom van groot belang. De leercoach begeleidt de cursist in dit proces.